کیت های بخش مولکولی

این بخش فعالیت خود را در زمینه تحقیق، توسعه و تولید کیت های استخراج DNA، فرآورده های ملکولی، ارائه خدمات تخصصی و انتقال فناوری در سال ۱۳۹۳ آغاز نمود. هدف بخش مولکولی تولید محصولات مورد نیاز محققان و مراکز تحقیقاتی در زمینه فوق می باشد. از جمله محصولات تازه تولید شده این شرکت عبارتند از:

 

– کیت استخراج DNA از خون
– PCR Master mix 2x
– Loading buffer
– Betaine Enhancer
– TBE buffer
– TAE buffer